Regulamin

REGULAMIN

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym playalbums.pl prowadzony jest przez: Magda Bułkowska Play Albums, NIP 9662174092, REGON 524533239
I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.playalbums.pl prowadzi sprzedaż detaliczną, zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej lub mailowo.
 2. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje Klienta do jego przestrzegania.

II Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zamawiający może złożyć zamówienie po założeniu konta jako zarejestrowany klient albo bez zakładania konta jako gość.
 2. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem.
 3. Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Produktów, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również zapewnienia Usługodawcy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową Sklep www.playalbums.pl/sklep – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.
 7. Sprzedawca nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu. Wydrukowane zostanie dokładnie to co zostało wprowadzone w kreatorze zamówienia.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

III Odstąpienie od umowy

 1. Wszystkie produkty, które można zakupić za pośrednictwem Sklepu, jest personalizowana i wykonywana na zamówienie według specyfikacji Zamawiającego. W stosunku do takich produktów Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru.
 2. Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

IV Gwarancja

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U.2002.141.1176 ze zm.
 2. Sklep zastrzega, iż zdjęcia towarów oferowanych na stronie internetowej w Sklepie mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu, na przykład w zakresie ich kolorów oraz rozmiarów, i nie może to stanowić podstawy gwarancji.
 3. Warunkiem realizacji roszczeń Zamawiającego jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towaru.
 4. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
 5. Za dzień rozpoczęcia załatwiania zgłoszenia gwarancyjnego przyjmujemy dzień odebrania przesyłki z przesyłanym Produktem. Czas załatwienia zgłoszenia gwarancyjnego wynosi maksymalnie do 30 dni kalendarzowych, jednak zazwyczaj nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Za datę załatwienia zgłoszenia gwarancyjnego przyjmujemy datę nadania przesyłki z naprawionym lub wymienionym Produktem do Klienta lub datę wysłania przelewu ze zwrotem pieniędzy do Klienta.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadku gdy:

a. obsługujący zgłoszenie gwarancyjne serwis stwierdzi ingerencję w sprzęt przez osoby nieuoważnione przez nas (np. naruszone plomby, itp.);

b. uszkodzenie produktu powstało w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych;

c. uszkodzenie towaru powstało wskutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, itp.);

d. obsługujący zgłoszenie gwarancyjne serwis stwierdzi uszkodzenie mechaniczne, chemiczne lub termiczne;

e. usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

V Sposoby płatności za Towar

 1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:
 • przedpłata przelewem na konto firmy
 1. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy: Play Albums 14 2490 0005 0000 4530 2189 9423

VI Sposoby dostawy

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@playalbums.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Konsumenta,
  b) nazwę Towaru oraz dokument zakupu,
  c) datę wystąpienia wady,
  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
  e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Shopping Cart
Scroll to Top